SISTEMES

D’ALIMENTACIÓ

Un sistema d’alimentació selecciona, orienta i posiciona les peces per facilitar i possibilitar la seva posterior manipulació i muntatge. Els sistemes vibratoris o sistemes d’alimentació reben les peces a granel, les ubiquen en la posició necessària i les subministren al següent pas del procés productiu a la freqüència i cadència necessària per al seu bon funcionament.

Les parts d’un sistema d’alimentació

L’alimentació dinàmica contempla tota l’exigència derivada de manipular peces, des de que es reben a granel fins a la seva entrega posicionada, una darrera l’altra, per al seu processament en automàtic.
Aquest procés resulta de la combinació de diverses tècniques específiques:
1) La de la força motriu en que es basen els equips utilitzats, per donar a les peces una trajectòria d’avançada.
2) La de selecció-posicionament-rebuig de les peces en la seva trajectòria d’avançada, per assegurar un flux final d’aquestes, sempre en la mateixa posició.
3) La inherent al transport de peces, és a dir, a la configuració i tractament de les superfícies de lliscat per on han d’avançar les peces, en base a la seva geometria, a les seves exigències d’asèpsia, etc., i a les seves ulteriors prestacions d’imatge.
4) La de la interacció d’equips complementaris entre ells per obtenir sistemes autònoms d´alimentació automàtica a màquines o línies de procés, que es componen bàsicament d’una Unitat de Selecció, una Unitat d’Autonomia i una Unitat d’Enllaç-Pulmó.

Un sistema d’alimentació és la interacció de dues o més unitats funcionals que configuren un conjunt homogeni susceptible d’admetre tots els recursos físics i seqüencials disponibles. Selecciona, orienta i posiciona les peces per possibilitar la seva posterior manipulació i muntatge. L’alimentador vibratori rep les peces a granel provinents d’un dipòsit o contenidor (unitat d’autonomia), les ubica en la posició necessària i les subministra a una unitat d’enllaç-pulmó fins a l’estació de recepció d’una màquina.

La decisió d’automatitzar

Es defineixen dos tipus de sistemes d’alimentació:

El sistema bàsic, que consta d’una unitat de posicionament (alimentador vibratori) i una unitat d’enllaç-pulmó (vibrador lineal) muntades en una placa o taula de suport. Es tracta d’un sistema d’alimentació idoni a efectes d’implantació (funció d’enllaç), i que permet fer una mitjana de les variacions estadístiques de cadència (funció pulmó).
Els sistemes bàsics permeten, a més, introduir controls addicionals, per evitar pressions excessives, reduir soroll, desgast dels equips, tractament no adequat de les peces, micro-aturades de la màquina, etc.
El sistema complet consta de tres equips: la unitat d’autonomia, la unitat de posicionament i la unitat d’enllaç pulmó interaccionats en una placa o taula de suport. Amb les diferents combinacions, és la fórmula idònia per donar resposta a tot tipus d’exigències.

Els sistemes d‘alimentació TAD són a l’avantguarda pel que fa a selecció, orientació i posicionament de peces, oferint un alt grau de qualitat i fiabilitat per a tots els sectors (farmacèutic i sanitari, cosmètica, electrònica, automoció, panys, joguines, alimentació i begudes) i processos vibrants industrials (mecanització, muntatge de conjunts, col·locació d’inserts en injecció de plàstics, soldadura, impressió, envasat i packaging).