UNITATS DE POSICIONAMENT

Alimentadors vibratoris o vibrants

A la indústria hi ha una gran varietat de processos que requereixen d’una alimentació contínua en els que la connexió entre una màquina i una altra ha de ser uniforme i sincronitzada per, d’aquesta manera, augmentar la seva eficiència. Els alimentadors vibratoris (també coneguts com alimentadors circulars o alimentadors vibrants) regulen l’entrada de material i permeten portar el producte fins a la seva destinació d’una manera sincronitzada.

Estructura d’un alimentador vibrant

Un alimentador vibratori el formen un vibrador circular i una cassola. El vibrador electromagnètic és l’element motriu que impulsa les peces per a la seva avançada, tant a les unitats de selecció, com a les d’autonomia o d’enllaç-pulmó. Un vibrador és un conjunt format per dues masses unides elàsticament (massa activa i massa reactiva) amb una freqüència natural que respon de forma oscil·latòria, segons una corba de ressonància, a l’acció d’una freqüència igual a l’excitació provocada pel camp magnètic actuant sobre un o més electroimants.

De què es compon un alimentador vibratori?

La cassola o dipòsit acostuma a ser d’acer inoxidable i a portar un revestiment interior de teixit sintètic o un poliment com acabat especial per ajudar en la tracció de les peces, per tal d’evitar danyar-les en el cas de peces delicades així com per reduir el nivell acústic. Disposem de 3 tipus de cassoles que tenen una forma cilíndrica, cònica o escalonada.
El que anomenem unitat de selecció està format per un vibrador circular que provoca una trajectòria d’avançada circular de les peces, i que en la seva massa activa hi va fixada una cassola (dipòsit) amb una rampa helicoïdal per a l’ascens de les peces fins a la seva evacuació, ja posicionades.

La funció d’aquest equip, conegut com a alimentador vibratori, és la de posicionar d’una manera predeterminada les peces que rep a granel, transportant-les, ja orientades, fins a la seva evacuació. A TAD disposem de la gamma de vibradors més àmplia del mercat, el que ens permet abastar tot l’ampli espectre de realitzacions afins a la nostra activitat. Els nostres vibradors circulars, de tecnologia pròpia, presenten una qualitat i una resistència demostrades, amb una vida útil que pot arribar fins a 30 anys.

El nostres límits tecnològics són els de la pròpia especialitat. Serveixin com a exemple alguns paràmetres relacionats amb els nostres alimentadors vibratoris:
– Diàmetres o sumes de semieixos de les cassoles: 100 a 2000 mm.
– Volum de les peces manipulades: 1 mm³ a 3 dm³.
– Pes unitari de les peces manipulades: 0,001 gr a 2 kg.
– Cadència d’alimentació: des de les menors (cicle discontinu) fins a les més grans (màquines cinemàtiques).
– Manipulació de les peces: des de les més agressives fins a les més delicades, des de les geometries més simples fins a les més complexes.

alimentadors vibratoris de tots els tipus
sistemes vibratoris d'alta qualitat
alimentadors vibrants funcions i ús